Tweet

Er hebben in 2012 twaalf jongens de naam Sietse gekregen. Hoeveel jongens/meisjes hebben jouw naam gekregen? https://t.co/BN50xM5I

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>