Tweet

Mem, de pine is nei 14 jier einlings hielendal oer en komt nea, nea werom. Rêst sêft.